هفت سین مجموعه از هفت چیز نمادین است که نام آنها با حرف سین شروع می شود https://aboukhak.com/و به طور سنتی در نوروز سال نو ایرانی گسترانده می شود هفت سین از مشهورترین مراسم نوروز است که روی زمین میز یا سفره گذاشته میشود و معمولاً اعضای خانواده در زمان گردش سال در کنار آن می نشینند این سفره از گرد هم آوردن و انتخاب ۷ چیز از موارد مقابل است سیب سنجد سماق سیر سرکه سبزه دانه های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته سبز کردند https://aboukhak.com/سکه سمنو سنبل برحسب عادت چه چیزهایی دیگری نیز برای تکمیل مفاهیم روحانی و نمادین سین ها بر این سفره قرار می گیرند سفره هفت سین معمولاً تا پایان نوروز در خانه ها میماند و برخی در روز سیزدهم نوروز سبزه را به آب می سپارند.