وارمرچیست؟پایه وارمر چیست؟https://aboukhak.com/ به شمع هایی که برای مصرف هایی مانند گرم کردن و مواردی مشابه آن استفاده می شود وارمر می گویند در ایام قدیم شمع ها بیشتر به دلیل روشنایی استفاده می گردد ولی امروزه اذان ها در مورد های دیگری نیز ز مصرف می گردد از شمع ها برای مواد مورد های دیگری برای زیبایی و تزیین هم مصرف می گردد ولی واژه وارمر به صورت خاص برای گرم کردن مصرف می گردد.https://aboukhak.com/ از جمله ویژگی های وارمر زمان سوختن بالای آنها می باشد شمع های معمولی بعد از اینکه آنها را روشن می کنیم در مدت زمان کوتاهی سوخته می شود https://aboukhak.com/ولی این ویژگی ها درباره شمع های وارمر صدق نمی کند انواع شمع ها برای گرم نگه داشتن غذا و چای و غیره مورد استفاده قرار می گیرند بعد از استفاده کردن از شمع هایی معمولی به جای آنها گزینه بسیار مناسبی نیست.https://aboukhak.com/